Smallest Monkey and Macaroni

World’s smallest monkey enjoys some macaroni.