Russian Man Slams Into Tram

Wrong country to not watch where you’re walking.